username: password: dati dimenticati?   |   crea nuovo account

Lu parrinu e li soru schettiU PARRINU E LI SORU SCHETTI

Il Cuntu è stato il prodotto narrativo più comune pur nella sua disperata e disperante ingenuità della Civiltà contadina la rivela meglio di un saggio di sociologia. Gli ingredienti ci sono tutti: la speranza, la miseria, la superstizione, la tristezza, la magia, la religione, il lieto fine. Questo cunto, uno dei tanti, veniva raccontato dagli anziani la sera dopo il pasto. si ripeteva all'infinito, ogni volta lo stesso ed ogni volta nuovo, perchè il cuntastorie aggiungeva sempre qualcosa o toglieva se aveva fretta di andare a dormire, incurante delle proteste di quanti di noi ricordavamo le parti del racconto tagliato. Auguro buona lettura a quanti avranno la pazienza di addentrarsi nel racconto.

C'era 'na vota 'na viduva, lu maritu murennu l'avia lassatu cu tri figli nichi e idda mischina cu granni sacrifici li purtava avanti. Amuninni chi vinni lu tempu chi li picciotti avianu divintatu grannuzzi, allura la matri li riunii e cci fici un beddu discursu:
"Figli mei, sinu a quannu atu statu nichi, ju cu granni sacrifici haiu mantinutu a tutti, oramai siti granni perciò un pezzu di pani agghiri dintra cci l'aviti a purtari".
Lu granni si fici avanti.
"Dumani matina prestu, mi nni vaju a la chiazza, sutta lu roggiu di lu spitali, dunni fannu l'omini pi ghiri a travagliari e videmu si mi capita la jurnata".
Accussì fici. La matina prestu chi cc'era ancora scuru, lu figliu granni si nni ju sutta lu roggiu dunni si riunianu tutti l'omini chi circavanu travagliu e si misi ad aspittari chi un patroni lu chiamassi pi fari la jurnata.
Mentri lu picciottu era dda chi aspittava, di la chesa vicina nisciu un parrinu chi avia dittu missa, s'avvicinau a iddu e cci dissi:
"Beddu giuvini, vò travagliari"?
"Certamenti signuria, sugnu ccà a Ddiu e a la furtuna, spirannu chi quarcunu mi chiama pi farimi travagliari, accussi pozzu purtari pani a la casa".
"Cci vo veniri cu mia a travagliari"?
"Macari a Ddiu, si vossia mi cci porta ju cci vegnu vulinteri e cci dimostru cu li fatti chi vossia nun havi a pentisi di avirimi pigliatu".
"Iu ti cci portu, però a ma fari lu pattu. Pi 'na jurnata di travagliu ju ti dugnu cent'unzi, ma sta attentu, cu si penti di tutti duj paga li cent'unzi".
"Va beni", - accunsintiu lu picciottu, pinsannu - "ju chi haiu di perdiri? Bonu bonu si a lu parrinu cci pari picca lu travagliu, ju cci guadagnu li cent'unzi senza ammazzarimi di travagliu".
"Sta beni parrinu, oggi travagliu nni vossia, ora curru a la me casa e cci vaju a diri a me matri chi oggi travagliu nni vossia, dunni 'nn'arrivamu"?
"Nn'arrivamu a la nisciuta di lu paisi, vicinu a l'archi".
Lu parrinu si misi supra lu carruzzinu chi avia fermu dda vicinu, mentri lu picciottu cuntenti curria a la casa pi dillu a la famiglia.
"Matri, chi furtuna chi appi. Mi capitau 'na cugnintura c'un parrinu":

12345678

1
0 commenti     0 recensioni    

un altro testo di questo autore   un'altro testo casuale

0 recensioni:

  • Per poter lasciare un commento devi essere un utente registrato.
    Effettua il login o registrati

0 commenti:


Licenza Creative Commons
Opera pubblicata sotto una licenza Creative Commons 3.0