username: password: dati dimenticati?   |   crea nuovo account

Li monaci e la fimmina sperta

C'era 'na vota a lu nostru paisi di la Sammuca 'na coppia di spusini chi circavanu di jiri avanti, ma la fimmina era troppu bedda e quannu niscia pi la strata tutti li masculi si firmavanu a talialla, cc'eranu puru a lu cummentu di li cappuccini 'na maniata di monaci chi a chista picciotta la 'nsurtavanu, chi assulutamenti la vulianu cunfissari, chi la vulianu cumminciri, e tutti a dirici chi la vulianu cunfissari a la sò casa. Quannu sta fimmina nun nni potti cchiù, pigliau e lu dissi a lu maritu. Iddu si la pinsau e cci dissi a la muglieri:
"Sunnu tri li monaci"? Dicci di si, a unu a unu, a unu pi vota e cci duni appuntamentu a la tò casa a uri diffirenti, a unu cci dici chi avi a veniri a li novi, a l'autru cci dici chi avi a veniri a li deci e all'urtimu cci duni appuntamentu pi l'unnici. Sta bona e attenta, parlaci in manera chi nuddu di l'autri capisci nenti".
La fimmina fici comu cci dissi lu maritu, parlau cu li monaci ognunu pi li fatti sò e a la fini cci dicia:
"Però quannu trasi m'avi a dari cent'unzi".
Cent'unzi a ddi tempi eranu beddi sordi, ma la fimmina era bedda e li monaci basta chi arrivavanu a lu scopu eranu disposti a la quarsiasi cosa.
Quannu si ficiru li novi, lu primu monacu si prisintau a la casa di li spusini, tuppiau e mentri chi lu maritu chi era dintra s'ammucciau, la muglieri ju a grapiri la porta. Lu monacu trasiu e subitu la fimmina 'ncatinazzau la porta.
"Sapi" - cci dissi - "me maritu eni fora ma nun si po' mai sapiri".
"Si, si, veru eni", lu monacu a un corpu cci cuntau li cent'unzi. La fimmina mancu appi lu tempu di jiri a sarvarli chi a la porta quarcunu si misi a tuppiari: Tum, tum, tum.
"Cu eni ddocu"? - dumannau la patruna di casa.
"A cu aspetti"? - rispunneru di fora - "Sugnu tò maritu".
"Gesù, Gesù, e comu e fari ora"? La fimmina si muvia comu si cci avissi cadutu lu celu supra la testa.
"Vinissi ccà, frati santu, trasissi dintra stu furnu".
Cc'era un gran furnu dunni cci facianu lu pani e a forza di spingiri fici trasiri lu monacu dda dintra. Poi curriu pi grapiri la porta. Lu maritu facia finta di essiri siddiatu.
"Tantu cci voli pi venimi a grapiri"?
"Ma chi voj di mia? Eru dda dintra chi mi stavu priparannu pi nesciri e poi a prima chissa mancu t'avia canusciutu".
"Ma chi stai dicennu, perciò la vuci nun l'hai ricanusciuta"?
"Chi voj, nun eni chi staju sempri cu l'aricchi a la porta, haju li me chifferi casa casa".
"Basta accussi, ju purtau un fasciu di brizzulinu e di spinapuci, ora li mittemu dintra lu furnu quantu stasciunanu e poi quannu camiamu lu furnu sunnu beddi sicchi e lu pani veni sapurusu".
"Ma chi fai scherzi? Giustu giustu dintra lu furnu l'agghiri a mettiri sti spini? Mettili 'nta un cudicinu chi nun dannu fastidiu o dda sutta 'nta la stadda".

1234

1
2 commenti     0 recensioni    

un altro testo di questo autore   un'altro testo casuale

0 recensioni:

  • Per poter lasciare un commento devi essere un utente registrato.
    Effettua il login o registrati

2 commenti:

  • Anonimo il 18/06/2012 15:35
    Bel racconto dal sapore boccaccesco. Scritto in dialetto diventa ancora più divertente. ciao
  • Anonimo il 10/06/2012 15:42
    Tre uomini di chiesa gabbati alla grande da una coppia di sposini... ben sta loro. Bellissimo racconto e immagino faticoso da scrivere come ogni dialetto ma davvero gustoso, perfetto!

Licenza Creative Commons
Opera pubblicata sotto una licenza Creative Commons 3.0